Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacy Statement WebdesignerKiezen.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

  1. ServiceDistrict BV: de gebruiker van deze privacy statement: ServiceDistrict BV gevestigd aan de Turbinestraat 4 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62910353;
  2. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
  4. website: de website webdesignerkiezen.nl, waarvan ServiceDistrict BV de eigenaar is.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor ServiceDistrict BVis een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt ServiceDistrict BV volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: ServiceDistrict BV Turbinestraat 4 1014AV Amsterdam

2.3. ServiceDistrict BV doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. ServiceDistrict BV verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

3.2. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag van de offerteaanvrager naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij ServiceDistrict BV en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;
  2. om de offerteaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen;
  3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
  4. het verbeteren van de dienstverlening van ServiceDistrict BV ;
  5. om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale
nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de
offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan ServiceDistrict BV . Bij het
indienen van een offerteaanvraag via de website kan de offerteaanvrager aanvinken of hij nieuwsbrieven
van ServiceDistrict BV wenst te ontvangen.
4.2. De offerteaanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken,
zie artikel 5.
4.3. ServiceDistrict BV zal de offerteaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien
de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De offerteaanvrager heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
5.2. Verzet kan door de offerteaanvrager o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. elektronisch naar het e-mailadres: info@servicedistrict.nl;
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de
offerteaanvrager zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de offerteaanvrager wordt verstuurd, wordt de
offerteaanvrager gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
5.4. Indien de offerteaanvrager verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. ServiceDistrict BV zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van
de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
6.2. Het is ServiceDistrict BV toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:
a. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van ServiceDistrict BV ;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;
g. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van ServiceDistrict BV . De dienstverlening van ServiceDistrict BV bestaat eruit dat de offerteaanvrager via de website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt
doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement.
6.3. Door ServiceDistrict BV ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft ServiceDistrict BV verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang,
gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die
door middel van links met de website zijn verbonden. ServiceDistrict BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer
informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het
privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9. Wijziging gegevens

9.1. Op verzoek verleent ServiceDistrict BV aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die ServiceDistrict BV van hem bijhoudt. Verder biedt ServiceDistrict BV de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die ServiceDistrict BV van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager
contact opnemen met ServiceDistrict BV via het e-mailadres info@servicedistrict.nl.

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen
van ServiceDistrict BV niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met
ServiceDistrict BV opnemen.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. ServiceDistrict BV behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy
statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. ServiceDistrict BV raadt
de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 12. Cookies

12.1. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die
op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren,
maar slechts machines.
12.2. ServiceDistrict BV maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies:
Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie tracking.
12.3. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat
reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd.
Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt
per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser
raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle
onderdelen van de website gebruik kan maken.
12.4. ServiceDistrict BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren
hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de
website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op
te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.
12.5. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst ServiceDistrict BV cookies die
niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor
analyse doeleinden.
12.6. Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") op Facebook. Deze
buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze
code worden cookies geplaatst. ServiceDistrict BV heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de
privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met
(persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij
verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes
en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/policies